*** FARTYGSBEVARANDE ***

 

 

Startsida > Artiklar > Fartygens roll i kulturmiljön

 

Fartygens roll i kulturmiljön

 

Det finns knappast någonting som är mer maritimt än ett fartyg. I ett maritimt kulturlandskap bör fartygen därför vara av central betydelse. Inom den etablerade kulturmiljövården är det i stort sett endast vrak som har fått denna uppmärksamhet.

 

Det finns flera sätt att se ett fartyg som kulturminne. Ur en bebyggelsehistorisk synvinkel är fartyget ett byggnadsverk som är typiskt för sin tid och byggnadsort och kan bedömas utifrån kriterier som form, utförande etc. Fartyget kan också ses ur ett teknik- eller industrihistoriskt perspektiv. Skogen och järnet lyfts ofta fram i vår ekonomiska historia, men de fartyg som fraktade dessa produkter glöms ofta bort. Ur en etnologisk synvinkel blir fartygen en social arena med speciella kulturella värderingar som arbetsplats och bostad för sjömännen. Fritidsbåtarna speglar det moderna samhällets framväxt med den nya fritiden. Fartygen kan också ses som en del av en specifik maritim kulturmiljö, t ex en välbevarad hamnmiljö. I kulturmiljövårdens levandegörande av gamla miljöer kan därför även rekonstruktion vara aktuell. Tyvärr är just fartygen den del av det maritima kulturlandskapet som har sämst lagskydd. Detta gäller inte vrak, dessa klassas som fast fornminne hundra år efter förlisningen. Det märkliga resultatet av denna lagstiftning är att av två identiska fartyg byggda för över 100 år sedan endast det som förlist skyddas av fornminneslagen, medan det fortfarande flytande fartyget saknar lagskydd.

 

Fredrik Leijonhufvud

tvagning.jpg

 

G till NTVERKET FR FARTYGSBEVARANDE

 

Maila webmaster

2018/09/20