*** FARTYGSBEVARANDE ***

 

 

Startsida > K-märkning etc... > Myndigheter inom fartygsbevarandet

 

Myndigheter inom fartygsbevarandet

 

De som arbetar med fartygsbevarande kan komma i kontakt med en mängd myndigheter. Fartyg över tolv meters längd och fyra meters bredd benämns enligt lagen skepp. Alla svenska skepp ska skeppsmätas och registreras i det svenska skeppsregistret som administreras av Sjöfartsverket. Sjöfartsverket utfärdar också certifikat som bestämmer hur många passagerare fartyget får ta med, var fartyget får segla och vilken kompetens som krävs av besättningen. Gott samarbete med sjöfartsverket är särskilt viktigt för de fartyg som är beroende av att ta passagerare, exempelvis skolfartyg.

 

Statens maritima museer verkar för bevarande och levandegörande av det maritima kulturarvet.  Ett flertal initiativ har tagits av SMM, exempelvis upprättandet av ett kulturhistoriskt skeppsregister och införandet av K-märkningen av fartyg. I dagsläget tycks man dock ha för lite resurser för att kunna vara en komplett antikvarisk myndighet för båtar och fartyg.

 

Riksantikvarieämbetet är den statliga myndighet som har ansvaret för kulturmiljö och kulturarv. Det flytande kulturarvet har tyvärr inte varit något som riksantikvarieämbetet tagit ansvar för. Ett trendbrott kan ses när begreppet arbetslivsmuseum myntades och pengar fördelades till olika projekt där även fartyg fick söka och även har fått bidrag.

 

Andra myndigheter som fartygsägare berörs av är exempelvis hamnmyndigheter. Hamnarna drivs ofta i vinstsyfte och har inget att vinna på att låta ett fartyg under renovering eller ett unikt fartyg i dåligt skick ha en kajplats. För hamnmyndigheterna kan det vara svårt att se vad som är seriösa projekt och de kan därför vara benägna att avvisa fartyg på grund av sjunkrisk eller annan anledning.

 

Försäkringsbolagens roll  är också viktig för fartygsbevarande. Det är svårt att få en försäkring för ett äldre bruksfartyg. Vissa försäkringsbolag försäkrar inte före detta yrkesbåtar, något annat inte träbåtar, ett tredje inte båtar äldre än 25 år. Ofta blir man tvungen att bekosta en privat besiktningsman för att få fartyget försäkrat.

fritid.jpg

 

G till NTVERKET FR FARTYGSBEVARANDE

 

Maila webmaster

2018/09/20